مشخصات کالا:

گچ و خاک آیدین زنجان
وزن هر کیسه : 33 کیلوگرم
تعداد : 50.000 کیسه

ارزش کالا:

ارزش هر کیسه : 20.000 ریال
ارزش کل : 1.000.000.000 ریال

شرایط تهاتر:

تهاتر با مسکن مهر ،زمین یا ویلا در شمال یا مواد غذایی (تحویل روز)

توضیحات:

بارگیری در انبار تهران
هزینه بارگیری با خریدار می باشد.